Historie verzí

Změny verze 2.2.3 (15.2.2021)

 • U kroužků, akcí i táborů je nově možné omezit počet přijatých online přihlášek definováním maximálního počtu přijatých náhradníků (nastavuje se na kartě Přihlášení). Pro každou činnost zvlášť je možné určit, kolik bude akceptováno dalších přihlášek nad stanovenou kapacitu. Když tedy např. bude mít kroužek kapacitu 10 a povolené 3 náhradníky, bude možné se přihlašovat do maximálního počtu 13. Poté již klientské centrum další přihlášku neumožní zadat. Rozhodný je součet přihlšek ve stavu přihlášen, neschváleno, náhradník. Je-li tento součet vyšší, než kapacita a povolení náhradníci dohromady, je přihlášení zablokováno. Přihlášky zadávané pracovníkem přímo v aplikaci jsou bez omezení.
 • Byla upravena definice kapacity kroužků (dříve se definovala zvlášť na první pololetí a zvlášť na druhé, nyní je pouze jedna kapacita na celý rok).
 • Byl doplněn exportní formát platebních příkazů pro Českou národní banku.

Změny verze 2.2.0 a 2.2.2 (16.12.2020)

 • Tato aktualizace je čistě technická a na venek neviditelná. Došlo však ke kompletnímu přepracování hlavní aplikace (proto jsme zvolili číslo verze 2.2.0 a vyšší). Úprava se projeví mimo jiné viditelným zrychlením chodu aplikace.
 • Příkaz email - u této funkce byla odstraněna příloha mailu v PDF. Výzvu k platbě předpisu lze z Domečku nadále zasílat. V nastavení je nutné upravit text email příkazu, kam je možné automaticky zobrazit všechny platební údaje (včetně č.účtu, VS a částky). Více informací najdete v kapitole Nastavení.
 • Došlo ke změně v procesu instalace hlavní aplikace - nadále se instaluje už jen jedním instalačním souborem. Více informací k instalaci najdete v kapitole Nastavení.
 • S verzí 2.2.1 a 2.2.2. jsme upravili některé zjištěné problémy, které v souvislosti s přechodem na novou verzi byly hlášeny.

Změny verze 2.1.3 a 2.1.4 (30.9.2020)

 • Byla doplněna možnost přidat suplující lektory ke kroužkům (záložka Lektoři). U kroužků tak nyní mohou být evidováni i další lektoři, kteří nemají být zobrazováni jako lektoři činností, ale mají mít možnost zapisovat do deníků. Lze upravovat jak v aplikaci, tak v administračním centru.
 • V nastavení je nyní možné povolit či zakázat použití přeplatků v klientském centru. Můžete si tak sami určit, zda chcete klientům umožnit úhradu přihlášek z dřívějších přeplatků, či nikoli. Popis možností klientského centra najdete zde.
 • Byla upravena funkce pro import kroužků z minulých let, aby přenášela nastavení lektorů včetně suplujících.
 • Tisková sestava rozdílů plateb byla ve verzi pro excel doplněna o stav přihlášky (přihlášen, odhlášen...)
 • Byla opravena chyba v tiskové sestavě Peněžní pohyby (celkový součet plateb nezahrnoval platby online).

AKTUALIZACE PRACOVNÍCH VÝKAŮ v administračním centru (23.9.2020)

 • V modulu Schvalování výkazů byly upraveny možnosti výstupu pracovních výkazů - nově lze exportovat do excelu i do PDF. Exportovat lze jednotlivé výkazy nebo vybrané či všechny (pomocí zatržítek pro označení v levém sloupečku).
 • Export do excelu nabízí jak souhrnný výstup všech nebo vybraných položek výkazů za jednotlivé pracovníky a dohody, tak i kompletní export všech položek výkazů pro další vlastní zpracování (najdete ve dvou listech jednoho xls souboru).
 • Export do PDF umožňuje vygenerovat si tiskový výstup pracovních výkazů za jednotlivé pracovníky a dohody, který lze použít jako podkladovou dokumentaci ke mzdové agendě a vykazování odpracovaných hodin u dohod.
 • Aktualizovaný popis práce s výkazy najdete zde.

AKTUALIZACE ELEKTRONICKÝCH DENÍKŮ v administračním centru (16.9.2020)

 • Elektronické deníky nyní nabízejí nové možnosti pro kompletní vedení dokumentace zájmového útvaru. Níže uvádíme výčet hlavních úprav.
 • Do deníku je možné vložit textové údaje doplňující pedagogické dokumentace, jako je např. plán činnosti či režim práce kroužku.
 • V deníku je možné evidovat více lektorů na schůzce a tento údaj se přenáší do tiskového výstupu deníku.
 • Tiskový výstup deníku byl rozšířen a nabízí nyní kompletní výtisk celého deníku včetně titulní strany a všech doplňujících informací.
 • Tiskový výstup deníku byl také upraven, aby se v docházce zobrazovali pouze účastníci, kteří mají záznam v docházce (ze všech účastníků, kteří byli v době schůzky přihlášeni).
 • Zápisy schůzek v deníku lze zamknout do určitého data. Poté již nikdo nemůže zapsat či upravit schůzku se starším datem. Záznam o zamčení se vytiskne v deníku (lze využít jako kontrolní údaj).
 • V deníku již nelze zapsat schůzku s datem neodpovídajícím termínu konání kroužku (tzn. nelze omylem zapsat schůzku do starého školního roku).
 • Ve výpisu souhrnu deníku najdete nově také souhrn lektorů s uvedením počtu odpracovaných hodin po měsících.
 • Modul deníků lze využít také pouze jako přípravu standardního deníku. Tzn. nebudeme online zapisovat do deníku, ale můžeme si připravit celý deník a vytisknout si ho pro ruční zápisy v kompletní verzi - doporučujeme vyzkoušet! (pro více informací prostudujte manuál nebo kontaktujte naši uživatelskou podporu)
 • V manuálu najdete kompletní popis práce s elektronickými deníky.
 • V nejbližší budoucnosti bude upravena funkčnost pracovních výkazů (doplnění možností výstupů a tisku pro účely dalšího zpracování pracovních výkazů jako podkladů pro mzdy)

Změny verze 2.1.2 (31.8.2020)

 • Byla doplněna možnost přidat více lektorů k činnostem (nová záložka Lektoři). U kroužků, akcí i táborů tak nyní může být evidováno tolik lektorů, kolik potřebujete. Vždy existuje jeden hlavní, ostatní jsou pak doplněni dle potřeby. Lze upravovat jak v aplikaci, tak v administračním centru.
 • V administračním centru nově funguje omezení výpisu činností dle oprávnění i v akcích a táborech. Je tak možné i např. vedoucím táborů přídělovat přístup pouze k jejich akci (v nabídce se jim zobrazí pouze akce, u kterých jsou definováni jako lektoři).
 • Definice uživatele nově umožňuje propojit uživatelský účet s lektorem z číselníku v hlavní aplikaci. Toto propojení nahrazuje dosavadní definici oprávnění pro deníky.Tzn. uživatel, který je propojen s lektorem z číselníku, má právo zapisovat do deníku kroužku (a uvidí tento kroužek ve výpisu při nastaveném omezení). Při zápisu nové schůzky je vždy ve výběru lektorů automaticky zaškrtnut přihlášený uživatel.
  Propojení uživatelů a lektorů se shodným jménem a příjmením bylo provedeno automaticky při nasazení aktualizace. U ostatních je třeba provést ručně v definici uživatele!
 • Propojení uživatelů v administračním centru a číselníku lektorů v aplikaci funguje i při aktualizaci jména - tzn. pokud se změní jméno nebo příjmení lektora v číselníku, automaticky se upraví i v definici uživatele a obráceně.
 • V administračním centru byl upraven modul Pracovní výkazy. Nově je možné do výkazu načítat zápisy schůzek z deníků (platí i v případě více lektorů zapsaných u jedné schůzky). Snadno tak můžete získat podklady pro mzdy za všechny své externí pracovníky, kteří budou vyplňovat elektronické deníky kroužků, popřípadě i za další jejich pracovní činnosti. Popis práce s pracovními výkazy najdete zde.
 • V nejbližší budoucnosti bude upravena funkčnost elektronických deníků (doplnění možností výstupů a tisku, rozšíření o navazující dokumentaci)

Změny verze 2.1.1 (15.6.2020)

 • Exportní formát Gemini pro příkazy do PPF banky byl upraven, aby se v příkazech neobjevovaly nežádoucí znaky (banka sice v dokumentaci uvádí některé znaky jako povolené, leč příkazy následně odmítne)
 • Byl upraven průvodce hromadným stornem (opravena zjištěná chyba v založení předpisů).

Změny verze 2.1.0 (8.6.2020)

 • Funkce exportu platebních příkazů byly doplněny o bankovní formát Gemini (pro účty v PPF bance).
 • V nastavení systému je nově možné definovat samostatně číslo bankovního účtu pro odchozí platby (pokud platíte vratky z jiného účtu, než kam přicházejí platby za přihlášky).

Změny verze 2.0.9 (4.6.2020)

 • Byl upraven průvodce hromadným stornem, aby nebyly odesílány maily o přeplatcích při opakovaném použití průvodce u stejného kroužku, akce nebo tábora.

Změny verze 2.0.8 (1.6.2020)

 • V modulu Nastavení (Obecné) je nyní možné nastavit, zda používat formulář pro odeslání požadavku v klientském centru (můžete si tak sami určit, zda mají mít klienti možnost vyplnit formulář žádosti nebo nikoli)
 • Byla upravena funkčnost tlačítka "Přihláška účet" - je-li přihláška evidována jako podepsaná, nelze přihlášku do klientského centra znovu vygenerovat (je tedy nutné nejprve zrušit příznak "podepsaná přihláška" a poté přihlášku znovu vygenerovat ke stažení a opětovnému podpisu)

Změny verze 2.0.6 a 2.0.7 (27.5.2020)

 • Byl doplněn nový modul pro zpracování požadavků
 • V klientském centru je nově u přihlšek možnost požádat o vrácení poplatku.
 • Tyto úpravy řeší žádosti klientů o vratky účastnických poplatků z důvodů mimořádné situace, pokud je v organizaci postup vracení nastaven pouze na žádost. Více informací najdete zde.
 • V nástroji pro hromadná storna byla doplněna možnost volby "neprovádět žádnou akci" - pouze se založí storna, ale nikoli příkazy (pozor, pokud budete v budoucnu chtít uhradit přeplatky, je nutné je do příkazů ručně doplnit!)

Změny verze 2.0.5 (16.5.2020)

 • V nastavení / obecné byla přidána možnost uživatelsky nastavit školní rok pro zobrazování kroužků v klientském centru a na webu (nyní si tedy můžete nastavit školní rok sami a není třeba to s námi domlouvat).
 • U kroužků přidán datum a čas zahájení propagace (karta Přihlášení) - nyní je možné určit konkrétní datum a čas, od kdy je povoleno online přihlašování do kroužků.
 • U kroužků je na kartě Přihlášení přidáno tlačítko, které umožní hromadně nastavit datum a čas zahájení propagace a přihlašování do ostatních kroužků.
 • U akcí a táborů je na kartě Přihlášení doplěna možnost definovat i čas zahájení propagace a přihlašování.
 • Byla opravena zjištěná chyba při zakládání hromadného storna při založení příkazů.

Změny verze 2.0.4 (14.5.2020)

 • Byl upraven exportní formát platebních příkazů do Komerční banky (soubory je v bance nutné nahrávat s volbou formátu odeslání "Kompatibilní média").
 • Byly upraveny funkce pro ověřování správnosti čísla bankovního účtu (zlepšení a rozšíření testů pro lepší funkčnost kontroly)
 • Do modulu Příkazy byl doplněn filtr pro ruční vkládání příkazů z přihlášek (nenabízí se přihlášky, které již byly vloženy).

Změny verze 2.0.3 (11.5.2020)

 • Byl doplněn nástroj pro hromadné storno (vratky) plateb včetně generování platebních příkazů
 • V tabulce kroužků, akcí a táborů je nově tlačítko "STORNOVAT PŘEDPISY", které vyvolá průvodce hromadným vytvářením storno zápisů k předpisům plateb. Postup je popsán v kapitole Vratky.
 • Odpovídajícím způsobem bylo upraveno i jednotlivé vytváření storna u přihlášek.
 • V modulu Finance je doplněn nový nástroj Platební příkazy, který umožňuje vygenerovat dávku platebních příkazů k vratkám pro přímé nahrání do elektronického bankovnictví. Postup je popsán v kapitole Platební příkazy.
 • K novému modulu Platební příkazy je třeba nastavit oprávnění!
 • Modul Nastavení byl upraven pro větší přehlednost. Nově obsahuje definice textů e-mailů k vygenerovaným vratkám.
 • V klientském centru byly doplněny nové možnosti v souvislosti s přeplatky: Klient může požádat o vrácení přeplatku nebo použít přeplatek pro úhradu jiné přihlášky (v případě, že požádá o vratku přeplatku, je automaticky založen platební příkaz v modulu Příkazy).
 • V příští aktualizaci (ve velmi krátké budoucnosti) přineseme ještě možnost žádostí o vrácení úplaty pro ty, kteří preferují tuto možnost.

Změny verze 2.0.2 (18.2.2020)

 • V tiskovém formuláři přihlášky byla odebrána hodnota "konstantní symbol" u platebních informací
 • Byla upravena sestava obsazenosti (u náhradníků počítá dle data založení přihlášky)
 • Byla opravena chyba při změně stavu přihlášky z "neschváleno" na "náhradník" a následném odesílání informačního mailiu.
 • Byly provedeny další technické úpravy.
 • Pod položkou menu "O programu" byla doplněna informace o počtu zpracovaných přihlášek za fakturační období.

Aktuializace bezpečnostního certifikátu (4.2.2020)

 • Jednou ročně je aktualizován bezpečnostní certifikát pro připojení k databázi. Je nutné spustit hlavní aplikaci na každém počítači, kde je Domeček nainstalován, v termínu do 23.2.2020, aby se aktualizace korektně nainstalovala. Po tomto datu nebude možné Domeček spustit.
 • V případě, že po 23.2.2020 nebude Domeček na některém počítači aktualizován, je možné situaci řešit přeinstalací. Instalační soubory lze stáhnout z funkční verze Domečku v menu Nastavení, viz zde.

Změny verze 2.0.1 (22.1.2020)

 • Výpis přihlášek v tabulce činností byl upraven
  - nyní je možno pomocí zatržítek filtrovat zobrazení přihlášených, odhlášených, náhradníků, zamítnutých (je tak možné vidět všechny přihlášky pohromadě nebo jen vybrané stavy)
 • Do mailů u hromadného odeslání předpisů na druhé pololetí (kroužky) bylo doplněno automatické dosazení čísla účtu a částky k úhradě.
 • Opravena chyba u storna předpisu platby (do vygenerovaného storno zápisu se načetla i původní sleva).

Změny verze 2.0.0 (21.1.2020)

 • Byly provedeny úpravy technického rázu. Na funkci a ovládání systému se nic nemění.

Změny verze 1.9.9 (7.1.2020)

 • Byl upraven nástroj pro hromadné založení předpisů na druhé pololetí a také funkce pro storno předipsů (chybné datum při stornování nového předpisu).

Změny verze 1.9.8 (23.12.2019)

 • Upravena funkčnost změny stavů přihlášek - je možné změnit přihlášku ve stavu "přihlášen" na "náhradník".
 • Aktualizace řeší především nutné technické úpravy systému, které nemají vliv na uživatelskou práci.

Změny verze 1.9.7 (3.12.2019)

 • Byly doplněny funkce podporující online úhradu plateb z klientského centra. Po ověření funkčnosti v testovacím provozu bude možné požádat o zpřístupnění této možnosti pro kteréhokoli uživatele Domečku.
 • Sestava obsazenosti kroužků je upravena
  - zobrazuje zvlášť mimoškolní děti a zvlášť děti navštěvující MŠ.
 • Zadání předpisu platby nově rozlišuje datum založení a datum zaúčtování předpisu. Datum založení předpisu odpovídá datu založení přihlášky. Datum zaúčtování se nevyplní, dokud přihláška není ve stavu "přihlášen".
 • V souvislosti s rozlišením data založení a zaúčtování u předpisů zobrazují nyní sestavy rozdílů plateb rozdíly všech předpisů s vyplněným datem zaúčtování a úplně všech plateb (tzn. je-li např. náhradník, který má předpis bez data zaúčtování, ale platba od něj existuje, bude v sestavě vidět. Naopak předpis tohoto náhradníka v sestavě vidět nebude a nebude tak zkreslovat pohledávku.)
 • V souvislosti s rozlišením data založení a zaúčtování u předpisů zobrazují nyní sestavy předpisů pohledávek volitelně buď všechny předpisy anebo jen zaúčtované (tzn. pouze předpisy, které mají vyplněno datum zaúčtování). To umožňuje odlišit pro potřeby účetnictví pouze takové předpisy, o kterých bychom reálně měli účtovat (je-li někdo náhradník pohledávka neexistuje).
  POZOR - DOPORUČUJEME VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST GENEROVÁNÍ SESTAV PŘEDPISŮ POHLEDÁVEK V TOMTO OBDOBÍ! V případě nedořešených předpisů u náhradníků z minulých měsíců doporučujeme v tomto školním roce použít variantu všech předpisů!. (Případně obě varianty porovnat pro ujištění, zda se neliší)
 • Sestava předpisů pohledávek byla upravena tak, že automaticky předvyplní datum od-do na předcházející měsíc (obvykle je nejčastěji generována po skončení měsíce za předcházející období).
 • Sestava peněžních pohybů byla doplněna o zobrazení a mezisoučty online plateb.
 • Údaje na přihlášce byly doplněny o datum založení přihlášky. Je tak možné odlišit datum skutečného přihlášení účastníka k činnosti od data založení přihlášky (a s tím související rozlišení z hlediska předpisů plateb i dalších vazeb).
 • Zobrazované věky u přihlášek byly upraveny - věk "přihlášení" je nyní věk "založení", tzn. věk dopočítaný k datu založení přihlášky.
 • Při schválení on-line přihlášky a při dodatečném přihlášení náhradníka se nastaví automaticky datum přihlášení podle aktuálního data (s možností úpravy). Současně se automaticky upraví datum všech předpisů plateb podle data přihlášení. Nebude tak již možné, aby se změnil stav předpisů v uplynulém (uzavřeném) období.
 • Upravena možnost mazání přihlášek - nelze smazat přihlášku, na kterou navazují záznamy o docházce v elektronickém deníku kroužku.
 • Do tabulky činností (kroužky, akce, tábory) byly doplněny součtové informace o výši předpisů a plateb a celková bilance. (Pokud sloupečky s těmito údaji nevidíte, doporučujeme upravit pohledovou sestavu - tlačítko Sestava).
 • Do tabulky činností (kroužky, akce, tábory) byl doplněn sloupeček s počtem náhradníků.
 • Formulář přihlášky v aplikaci nově umožňuje údaj o zdravotní pojišťovně zadat buď výběrem z nabídky nebo přímým zapsáním pro případ jiné, než české veřejné zdravotní pojišťovny (v klientském centru bude doplněno později).
 • Formulář přihlášky v aplikaci umožňuje zadat náhradní identifikátor cizince, nemá-li přiděleno rodné číslo - platí ve vazbě na státní občanství pouze pro cizí státní příslušníky (v klientském centru bude doplněno později).

Změny verze 1.9.6 (16.9.2019)

 • Aktualizace údajů na přihláškách byla rozšířena - nově jde aktualizovat všechny osobní údaje.
 • Byla upravena funkčnost adresáře. Je možné editovat údaje účastníků a je možné slučovat duplicitní záznamy účastníků.
 • Podrobnosti k fungování editace a slučování najdete zde.

Změny verze 1.9.5 (2.9.2019)

 • Při schvalování online přihlášky je nově doplněna kontrola věku účastníka a testuje se, zda splňuje věkové rozhraní definované u dané činnosti. Pokud ne, Domeček uživatele upozorní (funguje pouze, pokud je známo datum narození).
 • Do tabulek s přihláškami (v tabulkách s přihláškami u jednotlivých činností, v modulu Přihlášky) jsou doplněny sloupce s informací o věku účastníka k datu přihlášky, k datu zahájení činnosti a aktuálním věku (funguje pouze, pokud je známo datum narození).
 • Doba automatického odhlášení z aplikace při nečinnosti byla prodloužena na 3 hodiny.
 • V modulu Přihlášky byl doplněn sloupec s údajem o klientském účtu, k němuž je daný účastník registrován.
 • Byla upravena funkčnost tisku přihlášek - nyní lze vytisknout i přihlášku pro odhlášeného účastníka či náhradníka.
 • Interval pro odstranění přihlášky ke stažení v klientském centru byl u táborů prodloužen na 7 měsíců (kroužky a akce 4 měsíce). Nadále je zpřístupnění přihlášky ke stažení vázáno na stavové zatržítko "Podpsaná přihláška", tedy je-li přihláška označena jako podepsaná, z klientského centra odkaz zmizí.
 • V tabulce přihlášek bylo opraveno chybné řazení dle věku.
 • Sloupečky obsahující zatržítka (např. "přihláška podepsána", "samostatný odchod" apod.) lze nyní také setřídit podle hodnoty (kliknutím na záhlaví sloupce v tabulce)
 • Pole pro zadání ceny u předpisu bylo rozšířeno o jeden řád, aby mohl být bez problémů zadáván předpis v řádu desetitisíců včetně jeho storna.

Nová verze klientského centra (online přihlašování)

 • Klientské centrum bylo upraveno v souvislosti s úpravou systému práce s přihláškami. Postup přihlašování v klientském centru byl zjednodušen, zpřehledněn byl výpis již evidovaných přihlášek.
 • Při založení nové přihlášky v klientském centru může nyní uživatel přihlašovat výběrem z již existujících účastníků anebo přímým zadáním nového účastníka. Odpadá tak nutnost napřed vytvořit kartu nového účastníka a pak se vracet k přihlašování.
 • Hlavní strana po přihlášení do klientského účtu je nyní přehledněji rozčleněna a výpis evidovaných přihlášek je doplněn o stavové komentáře (pokyny k platbě při nedoplatku, výzva k vyčkání na schválení přihlášky apod.)
 • Po kliknutí na konkrétní přihlášku ze souhrnu je zobrazen přehledný detail přihlášky s možností stáhnout přihlášku v PDF, pokud je dosud evidována jako nepodepsaná. Také je možné přímo z detailu přihlášky měnit kontaktní údaje účastníka.
 • Nově přibyla možnost stažení dokumentů vztahujících se k dané činnosti (přihlášce). Je tak možné publikovat obecné dokumenty pro stažení do klientského centra přímo ke konkrétním přihláškám - jde o dokumenty, které jsou v administračním centru nahrané ke kroužku, akci nebo táboru. Je tedy např. možné k táboru umístit formulář pro bezinfekčnost a každý přihlášený účastník si ho může stáhnout přímo v detailu přihlášky.
 • V detailu přihlášky může nyní uživatel přímo zadat prodloužení předpisu účasti v kroužku na další období (2. pololetí)
 • Do procesu přihlášky byla doplněna možnost zapsání poznámky, která se nyní přenese do pole Veřejná poznámka na přihlášce v hlavní aplikaci.
 • Výběr platby při zakládání přihlášky byl upraven tak, aby v prvním pololetí nebylo možné vybrat předpis platby na 2. pololetí (platí vždy do konce listopadu)
 • Souhrnný postup práce s klientským centrem najdete zde.

Změny verze 1.9.4 (14.8.2019)

 • Doplněn nový modul Přihlášky, který poskytuje souhrn všech přihlášek aktuálního školního roku na jednom místě, s možností vyhledávání, třídění a výstupu do PDF i excelu napříč všemi přihláškami. Jde o prvotní verzi, která bude na základě zpětné vazby v budoucnu doplněna o další funkčnost.
 • Modul adresář byl v rámci systému zcela přepracován. Nyní už nejde o samostatnou kartotéku, ale je tvořen z existujících přihlášek jejich souhrnem.
 • Zakládání nové přihlášky v aplikaci je upraveno: Při založení nové přihlášky se nabídne výpis všech osob z adresáře a buď lze vybrat účastníka vyhledáním v adresáři, anebo pomocí tlačítka "Přeskočit" založit přihlášku nové osobě, která bude následně do adresáře doplněna. Aplikace při uložení přihlášky kontroluje duplicitu rodného čísla v případě úplného vyplnění a také kombinaci datumu narození, jména a příjmení v případě, že RČ není vyplněné nebo neúplné.Přesto doporučujeme kontrolovat, zda opravdu daná osoba v adresáři neexistuje! V případě, že bude založena přihláška téže osoby s odlišnými údaji jako nové, dojde k duplicitním záznamům v adresáři, které již nepůjdou sloučit!
 • Byla doplněna funkce testující validitu rodného čísla, která v případě neplatného (nesprávného) RČ upozorní uživatele, avšak nadále je umožněno chybné či neúplné RČ uložit.
 • Do přihlášek lze nyní zadávat samostatně RODNÉ ČÍSLO nebo DATUM NAROZENÍ nebo VĚK účastníka. Je tedy možné podle potřeby upravit rozsahu údajů, které se získávají, odlišně pro kroužky, akce nebo tábory. Doporučujeme zkontrolovat a aktualizovat číselník důvodů zpracování, nejlépe PŘED ZAHÁJENÍM ZÁPISU NA NOVÝ ROK.
 • Při změně přihlášky či zakládání nové se automaticky testuje potřeba aktualizace údajů účastníka. Funkce vyhodnotí, zda existují jiné přihlášky téhož účastníka, které jsou platné pro daný kalendářní rok (tzn. školní rok končící či začínající v tomto roce, např. pro rok 2019 to budou roky 18/19 a 19/20). V případě, že existují takové přihlášky a daný údaj je v nich vyplněn, bude aktualizován podle nově zadávané hodnoty. Změnu např. telefonního čísla tak lze provést z kterékoli již zadané přihlášky v kalendářním roce a na všech přihláškách, které obsahují tento údaj, bude telefonní číslo aktualizováno. Aktualizace neproběhne v přihláškách starších let a v přihláškách, kde tento údaj není! Aktualizace se kromě kontaktních údajů týká také zdravotní pojišťovny a upozornění na zdravotní stav (rozsah aktualizovaných údajů odpovídá rozsahu údajů, které lze upravit v klientském centru).
 • Byla rozšířena definice rozsahu zpracování údajů v číselníku důvodů zpracování o číslo cestovního pasu a autorské dílo (pro případné souhlasy). Rovněž je nyní možné v rozsahu zpracování zvlášť nastavit rodné číslo, datum narození a věk.
 • Byla upravena funkce pracující s výpočtem věku - účastník do jednoho roku věku má věk nula a je korektně vyhodnocován vždy jako dítě.
 • Ve výběru typu školy byla kategorie "Předškolní dítě" přejmenována na "Mimoškolní dítě". Tato kategorie zahrnuje účastníky od narození do zahájení docházky do mateřské školy. Ve statistických sestavách je započítávána do kategorie "ostatní" (v souladu s platnými pravidly financování SVČ).
 • Na kartě přihlášky bylo doplněno zatržítko "plnoletý účastník", které se automaticky vyplňuje v závislosti na věku (systémová potřeba pro další práci s přihláškami).
 • V menu hlavní aplikace je doplněno tlačítko pro odhlášení (při potřebě změny uživatele). Rovněž je aplikace doplněna o funkci automatického odhlášení po delší době nečinnosti uživatele (mimo jiné nutnost pro prevenci trvale spuštěných a tím neaktualizovaných instalací).
 • Definice nastavení mailů pro odeslání přihlášky je doplněna o možnost přidat přímo do textu mailu informaci o ceně (částce k úhradě) a číslo bankovního účtu pro úhradu. V menu Nastavení - Kroužky (akce, tábory) - Email přihlášky nebo Email příkazu je tedy možné použít nově tyto zástupné tagy: "<cislo_uctu>" pro zobrazení čísla bankovního účtu, "<doplatek>" pro zobrazení částky k úhradě. Je tedy možné přímo do textu mailu s přihláškou ke stažení nebo s příkazem k úhradě napsat klietnům, kolik mají zaplatit a na jaký účet. Pro případné bližší objasnění kontaktujte naši uživatelskou podporu.
 • Karta odeslání emailu účastníkovi z přihlášky byla doplněna - v předmětu se automaticky dosadí název dané činnosti (lze samozřejmě dále doplnit o cokoli).
 • Byla upravena funkčnost odesílání mailu o přihlášce NÁHRADNÍKŮ - jde-li o náhradníka, přihláška se nevygeneruje ke stažení v klientském centru a klientovi je odeslán speciální email. Text tohoto emailu je možné definovat v nastavení stejně, jako mail k přihláškám.
 • Funkce pro odeslání emailu s vygenerováním přihlášky byla upravena - umožňuje odeslat email pouze pro aktivní přihlášky (tedy přihlášky ve stavu "přihlášen").
 • Základní pracovní plocha hlavní aplikace (tedy to, co se zobrazuje po přihlášení) byla doplněna o informaci o posledním uzavřeném měsíci.
 • Veškeré výstupy pracující s odhlášenými účastníky (sestavy, deníky) byly upraveny, aby zobrazovaly účastníky až do data jejich odhlášení. Odhlásíte-li tedy účastníka "dopředu" - tedy datum odhlášení bude v budoucnosti, např. s koncem prvního pololetí, bude v deníku i v sestavách obsazenosti figurovat až do nastaveného data odhlášení.
 • Byla upravena pole definice činností "V ceně zahrnuto, Jiná ujednání, Sraz účastníků, Vybavení na akci" - rozšířen počet zapsatelných znaků.
 • Tisková sestava 520 Peněžní pohyby byla upravena - doplněn mezisoučet položek "banka (FV)" pro vyčíslení úhrad vydaných faktur.
 • Zobrazování informace o obaseznosti v záhlaví tabulky přihlášek nově počítá obsazenost podle stavu přihlášky, tzn. porovná se celková kapacita a počet přihlášek ve stavu "přihlášen".

Změny verze 1.9.3

 • Byl upraven způsob zabezpečení instalace hlavní aplikace v souvislosti s možným výskytem chyby při instalaci po aktualizaci Windows Defenderu.

Změny verze 1.9.2

 • Aktualizována funkce pro hromadné založení předpisů plateb na 2. pololetí.
 • Potřebujete-li odeslat pokyny rodičům k platbě za kroužky na 2. pololetí, je to možné udělat hromadně pro celý kroužek. Funkci vyvoláte stiskem tlačítka Založit předpisy pod tabulkou kroužků v hlavní aplikaci. Funkce nabídne založení předpisů u všech přihlášek, kde existuje předpis na 1. pololetí (tzn. u ročních nikoli). V tabulce je možné dále volit, zda založit předpisy všem nebo jen vybraným, stejně jako jejich odeslání. Ve spodní části je možné ručně upravit formulaci textu emailu s odesílanými platebními údaji.

Změny verze 1.9.1

 • Tisková sestava 040 Seznam účastníků (pro deník ZÚ) byla upravena, aby umožňovala variantní generování seznamu podle rozsahu požadovaných údajů (lze vybrat, zda tisknout datum narození nebo jen rok narození, adresu a telefony). Mailové kontakty byly ze seznamu vypuštěny. Doplněna byla do této sestavy veřejná poznámka z přihlášky.
 • Tisková sestava 550 Souhrn přihlášek účastníků byla v exportu do excelu rozšířena tak, aby poskytovala všechny údaje z přihlášky včetně veřejné poznámky.
 • Tisková sestava 560 Seznam emailových adres byla aktualizována - zobrazuje souhrn všech poskytnutých souhlasů, které se týkají emailové adresy. Díky tomu lze získat souhrnný seznam všech mailových adres s informací, kdo souhlasil se zasíláním mailů a kdo ne.

Změny verze 1.9.0

 • Byla doplněna tisková sestava pro přehled o posyktnutých souhlasech k jednotlivým kroužkům, akcím nebo táborům. Najdete ji pod tabulkou činností - tlačítko Přehled souhlasů. Např. načteme tabulku táborů a pod tabulkou mezi tlačítky přibylo čtvrté - Přehled souhlasů.

Změny verze 1.8.9

 • Upraven tisk přihlášek, resp. další strany s informací o důvodech zpracování a poskytnutých souhlasech. V případě většího množství důvodů zpracování či souhlasů se dokument automaticky odstránkuje a zformátuje na další stranu (přihláška tak bude mít tři strany).
 • Upraven tisk poskytnutých souhlasů - na přihlášku se vytisknou veškeré souhlasy, s uvedením "ano" nebo "ne" v závislosti na zvolené odpovědi. Současně v klientském centru upravena volba souhlasu - zatržítko nahrazenou povinným výběrem "ano" nebo "ne".
 • Z tiskového výstupu k poskytnutým souhlasům odstraněn nadbytečný údaj datum narození.
 • Opravy detekovaných chyb při generování tištěných souhlasů a při editaci ostatních předpisů.

Nová verze klientského centra (online přihlašování)

 • Klientské centrum bylo zcela přepracováno. Nový design umožňuje také adekvátní zobrazování na všech mobilních zařízeních.
 • Funkčnost klientského centra byla také přepracována. Postup přihlašování byl rozdělen do tří základních kroků - výběr parametrů přihlášky (cena, odchod po skončení, typ školy), kontrola a úprava osobních údajů (nově je upraven způsob vyplňování údajů včetně povinných v návaznosti na důvody zpracování) a informace ke zpracování údajů včetně poskytnutí souhlasů. jsou-li vyžadovány.
 • Proces schvalování přihlášky zůstává stejný. V hlavní aplikaci se po schválení přihláška vygeneruje ke stažení do klientského centra (tlačítko Přihláška účet). Druhá strana přihlášy již obsahuje předvyplněné souhlasy tak, jak je klient poskytl či neposkytl.
 • Není-li v Domečku u některé činnosti definován žádný důvod zpracování, nelze se na ni přes klientské centrum přihlásit (i když je přihlašování povoleno).

Změny verze 1.8.8

 • Úprava způsobu zasílání přihlášek - od této verze není možné zasílat přihlášku přímo mailem (přihláška v PDF obsahuje všechny osobní údaje a zasílat ji zcela nezabezpečeným komunikačním kanálem není v souladu s požadavky na ochranu dat). Tlačítko Piřhláška email se přejmenovalo na Přihláška účet. Funguje tak, že se vygeneruje mailová zpráva (jako dosud), ale místo přílohy v PDF se přihláška vygeneruje ke stažení do klientského účtu dotyčného. Přihláška ke stažení bude v klientském účtu dostupná 4 měsíce.

Změny verze 1.8.7

 • 2. vlna úprav Domečku v rámci příprav na GDPR
 • Na úrovni přihlášek doplněna karta Zpracování údajů. Zde jsou zobrazeny všechny důvody zpracování, kterými se přihláška řídí, včetně udělených souhlasů (a také doby expirace jednotlivých důvodů zpracování). Souhlasy je na této kartě možné také dodatečně přidávat či odebírat.
 • Tisk přihlášek upraven - doplněna druhá strana, která zobrazuje informaci o zpracování údajů z titulu zákonné povinnosti, oprávněného zájmu či nezbytnosti k naplnění smlouvy a také zobrazuje souhlasy k podpisu.
 • Editace přihlášek je upravena tak, že barevně rozlišuje pole (údaje), která můžeme vyplnit (zelená), tedy k nim máme důvod. Pole, k nimž důvod zpracování není, jsou označena červeně. Černou barvou jsou označena pole bez důvodu zpracování, ale prázdná.
 • Od této aktualizace není vazba přihlášek na adresář - pokud se upraví údaje na přihlášce, změna se v adresáři automaticky neprojeví! Doporučujeme tedy např. úpravu kontaktních údajů provádět spíše přímo v adresáři.
 • Proces zadávání přihlášky v hlavní aplikaci je upraven tak, že v úvodu se na přihlášce místo věkové skupiny (dítě, žák...) zadává typ školy (mateřská, základní, střední, VOŠ, VŠ, nestudující). Tento údaj pak slouží pro rozlišení úrovní zpracování údajů (stejná úprava je současně provedena i v klientském centru). Na závěr procesu zadávání přihlášky je uživatel vyzván k potvrzení udělených či neudělených souhlasů (jsou-li k přihlášce na danou činnost vyžadovány - např. souhlas s použitím fotografií).
 • Udělené souhlasy je možné u jednotlivých přihlášek kdykoli odvolat nebo naopak přidat nové.
 • Stávajícím přihláškám byl automaticky doplněn údaj "typ školy" podle věkové skupiny účastníka (dítě=MŠ, žák do 15 let včetně=ZŠ, žák od 16 let=SŠ, student=VOŠ, ostatní=nestudující).

Změny verze 1.8.5 a 1.8.6

 • 1. vlna úprav Domečku v rámci příprav na GDPR
 • Do číselníků přibyl nově číselník Důvodů zpracování, v němž je možné definovat jednotlivé právní důvody zpracování údajů (zákonná povinnost, naplnění smlouvy, oprávněný zájem, souhlas...). V tomto číselníku je třeba v přípravném období definovat všechny důvody zpracování, s nimiž bude organizace pracovat.
 • Na úrovni činností (kroužků, akcí, táborů) doplněna karta Zpracování údajů. Zde je možné jednotlivé důvody zpracování dále přidávat či odebírat.
 • Podrobnosti k nastavení Důvodů zpracování najdete v dokumentu, který byl všem organizacím zaslán 8.5.2018.

Aktualizace klientského centra (online přihlašování)

 • Nově si může klient (rodič či dospělý účastník) sám prodloužit účast v kroužku na druhé pololetí přímo ve svém klientském účtu. Pokud u aktivní přihlášky existuje předpis platby na 1. pololetí, je možné přímo v klientském centru předpis prodloužit na 2. pololetí. Postup je stejný, jako při přihlašování - tedy zvolit kroužek a poté se u daného účastníka rovnou nabídne tlačítko "prodloužit účast". Následně se jen potvrdí volba předpisu na 2. pololetí, případně zadá slevový kód, je-li k dispozici. Na mail pak uživatel rovnou dostane pokyny k platbě.
  Doporučujeme vyzkoušet si a následně informovat rodiče o této možnosti, která je nyní aktuální.

Změny verze 1.8.4

 • V souvislosti s nutnými úpravami k naplnění požadavků GDPR byly odděleny přihlášky od adresáře a nově tedy aktualizace osobních i kontaktních údajů funguje takto: Je-li provedena změna záznamu účastníka v adresáři, projeví se tato změna pouze do přihlášek účastníka v aktuálním školním roce. Změny v přihlášce jakéhokoliv roku jsou vždy promítnuty do adresáře a přihlášek aktuálního školního roku.
  Díky této úpravě je nyní možné zachovat u dřívějších přihlášek stav, jaký platil v době přihlášení (např. když se účastník přestěhoval).
 • Do tabulky přihlášek jsou přidány sloupečky se sumarizací předpisů a plateb. Při prohlížení seznamu přihlášených u kterékoli činnosti je tak rovnou vidět přehled o platbách účastníků.
 • Tisková sestava obsazenosti kroužků (podklady pro statistiku) byla upravena, aby nezobrazovala neotevřené kroužky.
 • Modul fakturace byl rozdělen na dva. Nově je tak možné vystavovat ve zvláštní číselné řadě běžné faktury a v samostatné číselné řadě "faktury" jako potvrzení pro zdarovní pojišťovny či podobné účely. Můžete tak Domeček používat jako plnohodnotný fakturační nástroj (má smysl pro menší rozsah fakturace).

Aktualizace administračního centra - úprava systému uživatelských oprávnění

 • Nově je možné omezit práva uživatelů tak, že mohou pracovat pouze s konkrétně určenými kroužky.
 • Toto nastavení umožňuje volit, zda uživatel smí vidět a pracovat se všemi činnostmi (kroužky) nebo jen vybranými, pevně určenými. Více informací najdete v kapitole Správa uživatelů

Změny verze 1.8.3

 • Od nynějška je možné v Domečku pracovat se všemi středisky zároveň.
 • V nabídce středisek najdete nově volbu Všechna střediska. Tato volba umožňuje zobrazit činnosti ze všech středisek dohromady a pracovat s nimi. Omezení je jediné - v režimu všech středisek nelze přidávat nové činnosti (kroužky, akce, tábory).
 • V modulu tiskových sestav je možné při zapnutém režimu všech středisek generovat výstupy za všechna střediska dohromady (např. obsazenost - podklady pro zahajovací výkaz, předpis pohledávek apod.)
 • Nově je také díky této úpravě možné převést platbu z přihlášky na přihlášku mezi jednotlivými středisky.
 • Nastavení uživatelských práv pro volbu Všechna střediska provedete v administračním centru v nastavení uživatele. Je potřeba uživateli povolit tuto možnost používat, jinak bude mít nadále přístupná pouze ta střediska, která měl nastavena. Nastavení funguje tak, že buď zaškrtnete volbu "Všechna střediska" - v tom případě má uživatel automaticky práva pracovat se všemi středisky (nutné např. pro ekonomku, která stahuje výpisy). Nebo tato volba není zaškrtnuta a v tom případě je možné vybírat, která střediska jsou uživateli povolena a která nikoli.
 • Report naimportovaných plateb, který se zobrazí v modulu Finance - Banka po načtení výpisu z banky, byl doplněn o sloupeček s datem platby. Ve spodní části okna se také vypisuje počet připsaných plateb.

Změny verze 1.8.0 - 1.8.2

 • Modul fakturace byl doplněn o nové možnosti. Více o fakturaci zde.
 • Byl rozšířen rozsah nabízených předpisů plateb k fakturaci na období 1 rok zpětně.
 • Jednotlivé položky fakturovaných předpisů je nyní možné ručně upravit (např. při částečné fakturace příspěvku zaměstnanavele na tábor).
 • Ve formuláři faktury je doplněno zatržítko k výběru možnosti "Faktura vystavena jako potvrzení pro ZP" - využijete při vystavování "faktur" jako potvrzení rodičům pro zdravotní pojišťovny. Takto označená faktura se nezapočítá do celkového vyčíslení fakturace v sestavě předpisů pohledávek (důležité pro účtování).
 • Ve vystavených fakturách je nyní možné zadávat i volně definované položky. Je tak možné na fakturu dopsat např. platbu za vlekovné, různé doplatky apod., ale také např. vytvořit fakturu za pronájem. V případě potřeby tak můžete Domeček využít jako nástroj pro vystavování všech vydaných faktur (výhodné zejména pro menší organizace, kde jsou faktury různě "ručně" vytvářeny).
 • V modulu Nastavení přibyla záložka Fakturace, kde je možno předdefinovat texty o registraci organizace (zápis ve školském rejstříku), penalizaci, popřípadě jakékoli další informace, které se budou automaticky dosazovat do každé vydané faktury.
 • Byl zcela přepracován modul pro import plateb z bankovních výpisů. Nově se platby importují do všech školních roků 6 let nazpátek. Tzn. již není nutné importovat výpisy zvlášť do každého školního roku. Pozor! Protože je import plateb nyní podrobnější (což umožňuje lepší výstupy), je více časově náročný. Doporučujeme importovat platby za kratší časové úseky (den, týden, nejvýše měsíc). Při importu rozsáhlejších výpisů je nutno počítat s větší časovou náročností operace!
 • Po provedeném importu bankovního výpisu Domeček vypíše zprávu o všech zpracovaných platbách, s informací o výsledku zpracování (připsáno, neznámá platba, přeskočená duplicitní platba, úhrada faktury...) Tuto zprávu je možné exportovat do PDF nebo excelu pro další zpracování. POZOR - po zavření zprávy se již nedá zpětně znovu zobrazit!
 • Byla doplněna možnost vytisknout stvrzenku o provedené platbě při zadání platby kartou. Na stvrzence byl také doplněn údaj "Forma úhrady" (hotově nebo kartou). Pokud tedy přijímáte platby kartou na terminálu, je možné po zapsání platby do Domečku dát klientovi doklad o zaplacení.
 • Byly provedeny opravy detekovaných chyb a doplněna drobná vylepšení.

Změny verze 1.7.9

 • Přidán nový modul pro fakturaci - nyní můžete faktury za tábory či kroužky vystavovat pohodlně a bez přepisování údajů přímo z Domečku! Modul je možné využít také pro účely "potvrzení" pro zdravotní pojišťovny - prostě vystavte fakturu za činnost, na kterou chce rodič příspěvek! Modul najdete v menu Finance. Více o fakturaci zde.

Změny verze 1.7.8

 • Doplněna možnost definice ostatních předpisů plateb i pro akce a tábory - umožňuje např. pro tábory definovat více různých typů cen (např. základní cena, cena s vlekovným, cena s grantem, cena bez grantu, cena dospělý/dítě...). Novou možnost definice více cen samozřejmě podporuje také klientské centrum pro online přihlašování.

Změny verze 1.7.7

 • V modulu Kroužky byl doplněn nástroj pro hromadné vystavení předpisů plateb na 2. pololetí. Nyní tedy můžete všem účastníkům kroužku vystavit předpis platby najednou, s možností rovnou předpisy hromadně odeslat mailem. Nástroj je doplněn o možnost aplikovat na předpisy slevy použité v prvním pololetí, pokud to má smysl (volitelné nastavení). Hromadné založení předpisů požijete pomocí tlačítka Založit předpisy pod seznamem kroužků (funguje pro kroužek, který je označen). Více o použití tohoto nástroje se dozvíte v kapitole o předpisech a platbách kroužků.

Změny verze 1.7.6

 • Modul Slevové kódy byl doplněn o poznámky, umožňující komentáře k jednotlivým definovaným kódům. Nově je také možné u jednotlivých slevových kódů určit, zda je povoleno uplatnění slevy při online přihlášce v klientském centru. Více o slevových kódech se dozvíte v kapitole Slevové kódy.

Změny verze 1.7.5

 • Nově doplněna možnost pracovat se slevovými kódy. V samostatném modulu Slevové kódy je možné jednotlivé druhy slev definovat a poté je využívat při zadání předpisu platby. Slevové kódy se také mohou využívat při přihlašování prostřednictvím Klientského centra. Pro využití slevových kódů je nutné doplnit oprávnění v nastavení uživatelských práv.

Změny verze 1.7.4

 • V adresáři je na kartu účastníka doplněn údaj o pohlaví. Při zakládání nových účastníků se automaticky vyplní podle rodného čísla. U stávajících účastníků je již automaticky vyplněno. Doporučujeme však v adresáři zkontrolovat, zda u některých účastníků není stav "neurčeno". Nejlepší pro to je filtrovat tabulku adresáře podle položky "pohlaví".
 • Tisková sestava obsazenosti zájmových útvarů (020) byla doplněna o sloupečky s počtem účastníků podle pohlaví a podle státního občanství (cizinců celkem, cizinců ze zemí EU)

Změny verze 1.7.3

 • Rozšířena možnost počtu středisek - nyní je možné variantně používat dvouciferné číslo střediska a tím dosáhnout rozšíření počtu středisek až na 99 (tato možnost závisí na interním nastavení systému - v případě potřeby nás tedy kontaktujte).
 • Byl doplněn importní nástroj pro bezhotovostní platby o výpisy Moneta Money Bank (dříve GE Money Bank)
 • Nástroj pro hromadné odesílání emailů účastníkům ze seznamu přihlášek byl upraven pro případ odesílání velkého počtu mailů najednou. Do jedné zprávy lze přidat maximálně 80 účastníků. Při vyšším počtu přihlášek např. na táboře je třeba účastníky označit na dvě či více skupin a odeslat mail postupně (Domeček v takovém případě uživatele upozorní zprávou).
 • Opravena chyba při hromadném odesílání mailů v některých mailových programech (adresy se vložily do předmětu zprávy místo do skryté kopie)

Změny verze 1.7.2

 • Doplněna funkce pro import akcí a táborů z loňského roku (stejně jako u kroužků).
 • Funkce pro hromadné odeslání mailu účastníkům kroužku (akce nebo tábora) nyní vkládá všechny mailové adresy do skryté kopie. Více k této funkci se dozvíte zde.
 • Byla doplněna nová tisková sestava 330 - Obsazenost táborů
 • Tisková sestava 550 - Souhrn přihlášek účastníků byla doplněna o identifikaci střediska (číselnou)
 • Tisková sestava 020 Obsazenost byla rozšířena o lektora kroužku (pouze ve verzi XLS)
 • Upraveno záhlaví tiskových sestav, aby správně zobrazovalo dlouhé názvy organizací
 • Opravena chyba při zakládání přihlášky ve stavu Náhradník (při překročené kapacitě kroužku se stav přihlášky neuložil)
 • Upravena evidenční karta účastníka, aby správně tiskla více stran při delším výpisu
 • Opravena chyba při filtrování v ukončených kroužcích (vyhledávání probíhalo v aktivních, nikoli ukončených kroužcích)

Změny verze 1.7.1

 • V nastavení programu byly odděleny definice textů mailů pro zasílání přihlášek a příkazů k úhradě, aby byly zvlášť pro kroužky, akce a tábory. Nově je tedy možné mít odlišný mail s přihláškou pro kroužky a odlišný pro tábory, případně akce.
 • Do nastavení byla přidána definice účtů pro platby. Nově je možné zadat odlišný účet pro platby za kroužky, akce a tábory. Jde o systémové nastavení, které nelze měnit uživatelsky. Budete-li potřebovat zadat odlišné účty pro různé platby, pošlete nám jejich čísla a v nastavení provedeme změnu. V nastavení je buď možné zachovat stávající stav (tedy jedno číslo účtu pro všechny platby bez rozdílu) nebo doplnit nová čísla účtu, která nám řeknete. Pokud nechcete nic měnit, není nutné reagovat.
  Pozn.: Import výpisů funguje tak, že se testuje správnost importovaných výpisů oproti zadaným číslům účtů. Pokud tedy provedete import výpisu z účtu, který je definován, platby se vždy načtou, bez ohledu na to, zda jde o účet pro kroužky či tábory. Rozlišení čísel účtů slouží tedy především pro účetní a evidenční potřeby, ale pokud účastník zaplatí na jiné číslo účtu, platba se neztratí.
 • Pole pro zadání textu o splatnosti na přihlášce bylo rozšířeno na 135 znaků (nastavení programu a definice kroužku, akce, tábora)
 • Do tiskové sestavy 550 Souhrn přihlášek účastníků byly přidány sloupce Podepsaná přihláška a Splněná účast (pouze ve verzi XLS)
 • Tisková sestava 020 Obsazenost byla rozšířena o lektora kroužku (pouze ve verzi XLS)
 • Byla zakázána možnost vkládání RČ do adresáře pomocí schránky (Ctrl V)
 • Opravena chyba při zakládání přihlášky ve stavu Náhradník (při překročené kapacitě kroužku se stav přihlášky neuložil)
 • Opravena chyba při opravě storna předpisu platby - při opravě textu poznámky a následném uložení nešel opravný předpis uožit.

Změny verze 1.7.0

 • Byla opravena chyba při uzavírání měsíců. Jinak v této aktualizaci žádné změny nejsou.

Změny verze 1.6.9

 • Doplněna nová funkce Duplikovat akci. V modulu akcí (nebo táborů) najdete nově tlačítko, které umožní zkopírovat vybranou akci a založit podle ní novou. Využitelné může být například při zakládání příměstských táborů, opakujících se dílen apod.
 • Byla opravena chyba v sestavě předpisů pohledávek, která vedla k pádu programu.

Změny verze 1.6.8

 • Připravujete nový školní rok? Nyní můžete v hlavní aplikaci importovat kroužky z minulého roku. Tento nový nástroj umožní převést postupně jeden po druhém všechny kroužky, které budete chtít. Převede se vše kromě data první a poslední schůzky a cen.
 • Z hlavní aplikace můžete odesílat maily přihlášeným účastníkům (platí u kroužků, akcí i táborů). Nově je možné sledovat také kompletní historii odeslaných mailů.
 • Tisková sestava souhrnu přihlášek byla nově sloučena za kroužky, akce i tábory do jednoho výstupu (Tiskové sestavy obecné). Lze tak na jednom místě vytvořit kompletí přehled všech aktuálních přihlášek v daném školním roce (případně určit, zda má být přehled pouze za kroužky, akce nebo tábory)
 • Byly doplněny nové tiskové sestavy předpisů plateb a rozdílů plateb pro tábory.
 • Nově je možné využít tiskovou sestavu 560 Seznam emailových adres. Tato sestava se generuje do excelu. Získáte tak velmi rychle kompletní maillist vašich účastníků současně s informací, zda si přejí zasílat novinky a zda mají aktivní přihlášku do kroužku, akce nebo na tábor v daném školním roce.
 • Upozorňujeme, že organizace, které ještě nemají převeden Domeček na novou verzi pro rok 2015, budou mít k dispozici všechny novinky od vere 1.6.6. Jejich přehled najdete níže na této stránce. Ostatním se hlavní aplikace samozřejmě sama obvyklým způsobem zaktualizuje.

Změny verze 1.6.7

 • Ve výpisu kroužků, akcí i táborů byl doplněn údaj o počtu aktivních přihlášek. Pro rychlý přehled o stavu naplněnosti už není nutné tisknout sestavu nebo procházet seznamy přihlášek. Pro úpravu tabulky s pohledem na výpis kroužků (akcí či táborů) je možné využít tlačítko Sestava v horní části okna Domečku. Zde je nástroj k úpravám či definici nových pohledů na tutéž tabulku. Více informací naleznete v kapitole Obecné nástroje - sestava.
 • Byla upravena evidenční karta účastníka. Nově můžete evidenční kartu účastníka vygenerovat přímo z jednotlivých přihlášek. Když otevřete seznam přihlášek na kroužek či akci, najdete ve spodní části okna nové tlačítko "Karta účastníka".
 • Číselník prostor (místností) byl rozšířen - je možné používat šestimístné kódy včetně písmen.
 • Byla opravena chyba při ukládání rodného čísla u lektora a také chyba při převodu plateb mezi různými VS. (pozn. Ve verzi 1.6.7, která se sama nainstaluje, tato oprava není zahrnuta. Pokud ji budete potřebovat rychle, lze instalaci aktualizovat pomocí stažení opravené instalace - menu Nastavení, karta Instalační soubory - stáhnout instalaci Klientské aplikace a na počítači, kde je to třeba, přeinstalovat)
 • Nově je po spuštění modulů Kroužky, Akce, Tábory a Adresář nastaven kurzor rovnou do políčka pro vyhledávání
 • Výchozí sestava zobrazující seznam přihlášek byla upravena tak, aby údaje účastníků byly na začátku (platí pouze pokud nemáte definovány vlastní sestavy, jinak se použijí samozřejmě tyto)

Nutná aktualizace bezpečností aplikace!

 • Každoročně je nutné při používání informačního systému Domeček zaktualizovat bezpečnostní certifikáty používané aplikací Domeček Security. Pokud s Domečkem pravidelně pracujete, dojde k této aktualizaci automaticky při nejbližším spuštění klientské aplikace a nemusíte se o nic starat.
 • V případě, že nebude na některém z vašich počítačů Domeček spuštěn nejpozději do 28.2.2015, nebude na takovém počítači již dále fungovat a bude nutné postupovat podle kroků uvedených dále.
 • Nastane-li u některé z vašich instalací Domečku situace, že Domeček nelze spustit a hlásí chybu připojení k serveru, velmi pravděpodobně nebyla včas aktualizována bezpečnostní aplikace. V tom případě je nejjednodušší provést tyto kroky:
  1. Na kterémkoli počítači, kde Domeček nadále funguje, spustit Domeček (s právy administrátora), kliknout ve spodní části menu na Nastavení a kliknout na kartu Instalační soubory.
  2. Kliknout na tlačítko Stáhnout v sekci Domeček security
  3. S pomocí staženého instalačního souboru provést novou instalaci bezpečnostní aplikaci na počítači, kde Domeček nefunguje
  4. Poté Domeček na tomto počítači běžným způsobem spustit
 • Pokud nemáte funkční ani jednu instalaci Domečku, je nutné požádat o individuální zaslání nové bezpečnostní aplikace - v tom případě nás kontaktujte.

Verze 1.6.6!

 • V průběhu března a dubna 2015 je postupně uvolňována nová, zásadní aktualizace Domečku pro všechny organizace. Proces přechodu je tentokrát více řízený, neboť změn je mnoho (viz níže). Po provedení přechodu vám tedy zašleme komplet popis všech změn a novinek a současně manuál k novému klientskému centru. Během března bude také uvolněna další aktualizace hlavní aplikace - verze 1.6.7. Nově převáděným organizacím bude provedena aktualizace rovnou na verzi 1.6.7. Organizace, kterým byl převod proveden do 22.3.2015, provedou aktualizaci obvyklým způsobem.

Změny verze 1.6.6 - HLAVNÍ (klientská) APLIKACE

 • Správa uživatelů a oprávnění byla sloučena do jednoho místa> a nově se uživatelé a oprávnění definují společně pouze v administračním centru. Byla doplněna správa uživatelských úrovní - je monžé definovat různé typy úrovní oprávnění a ty pak přiřazovat konkrétním uživatelům. Možnosti uživatelských oprávnění byly rozšířeny a lze tak definovat oprávnění přesněji.
 • Byl rozdělen modul Akce na dva samostatné moduly - Akce a Tábory. V této verzi jsou totožné, jde o přípravu na budoucí zapracování odlišností, popříadě přidání dalšího modulu např. pro příměstské tábory. Již nyní lze díky tomu mít odlišnou verzi přihlášky pro tábory a jiné akce.
 • V modulu Akce je doplněna nová karta Statistika, která umožňuje vyplňovat základní údaje pro výkazy návštěvnosti apod. (Počet účastníků, dnů konání, pracovníků, drhu akce...)
 • U kroužků i akcí upravena karta Propagace. Nově se zde povoluje/zakazuje online přihlašování a povinně je nutné nastavit kategorii podle oboru činnosti / druhu akce. Tato změna je ve vazbě na web a další propagační kanály.
 • Do číselníků v klientské aplikaci byl přidán seznam "prostorů" - tím je myšlena místnost v rámci místa konání (nebo např. budova v rámci táborové základny). Je-li u kroužku či akce definován prostor, je v administračním centru u rezervací přednastaven jako výchozí. Současně je z administračního centra vypuštěn číselník sálů (místností) a míst konání.
 • Byla zjednodušena oprava (editace) kroužků i akcí - místo a prostor konání a lektor se dá změnit přímo u příslušné karty výběrem z číselníku. Také byla upravena práce s termíny u akcí - nově lze termín zadávat jako interval datumů. Odstraněna byla omezující podmínka, když čas začátku byl vyšší, než čas konce (pouze u vícedenních akcí).
 • V menu je přidán modul Klientské účty. Slouží pro správu registrovaných uživatelů klientského portálu (ve vazbě na online přihlášky a další funkce portálu). Lze využít například pro zakládání uživatelských účtů těm účastníkům, kteří si je z nějakého důvodu nemohou vytvořit. Také lze využít pro spárování uživatelského účtu s účastníky, které máme v databázi, ale není u nich mailová adresa. POZOR - doporučujeme oprávnění k tomuto modulu přidělovat po zralé úvaze pouze vybranému okruhu uživatelů!
 • Evidence členů je nově pojmenovaná Adresář. Bylo zpřesněno vyplňování zdravotní pojišťovny - nově výběrem z nabídky.
 • V nastavení je doplněna možnost editovat text prohlášení rodičů na přihlášce zvlášť pro akce a tábory.

Změny verze 1.6.6 - ADMINISTRAČNÍ CENTRUM

 • Správa uživatelů a oprávnění byla sloučena do jednoho místa> a nově se uživatelé a oprávnění definují společně pouze v administračním centru. Byla doplněna správa uživatelských úrovní - je monžé definovat různé typy úrovní oprávnění a ty pak přiřazovat konkrétním uživatelům. Možnosti uživatelských oprávnění byly rozšířeny a lze tak definovat oprávnění přesněji.
 • Byly upraveny ovládací nástroje tak, aby byla uživatelská práce komfortnější. Nově lze kteroukoli položku v seznamu editovat kliknutím na příslušný řádek (není tedy nutné klikat na tlačítko s tužkou vedle řádku). Každý seznam v administračním centru má nově vyhledávací filtry a možnost setřídění podle jednotlivých sloupečků. Je také možné v každém seznamu uživatelsky definovat sloupce, které jsou zobrazované.
 • V administračním centru se nově definují také střediska (v klientské aplikaci již ne).
 • Zcela přepracovaná je správa fotogalerií a dokumentů. Princip je, že dokumenty a fotografie se do systému vkládají vždy na jednom místě a jsou pak dále zdrojem jak interních, tak webových prezentací. Správa fotogalerií je uživatelsky přívětivější - je možné vyhledávat, třídit...
 • Jako uživatelská třešínka bylo přidáno navigační tlačítko pro návrat na začátek stránky (horní okraj) při rozsáhlejších výpisech.

Změny verze 1.6.6 - KLIENTSKÉ CENTRUM

 • Zcela nová součást informačního systému Domeček, která významným způsobem rozšiřuje možnosti onlinem přihlašování účastníků. V této základní verzi je k dispozici v ceně Domečku pro všechny jeho uživatele.
 • Klientské centrum umožňuje registraci jakéhokoli účastníka i bez nutnosti navštívit středisko a založit si prvotní registraci.
 • Registrovaní uživatelé si mohou sami upravovat kontaktní údaje, přidávat další účastníky (rodič děti) a rovnou se přihlašovat na všechny kroužky, akce či tábory, u kterých to povlíte.
 • V klientském centru má uživatel rovnou také možnost vidět přehled svých plateb a mít tak kontrolu nad jejich správností.

Změny verze 1.6.5

 • Nový druh platby - platba kartou (možnost zvlášť zadávat transakce platební kartou jako jiný druh úhrady - doporučujeme do poznámky dopisovat číslo transakce kvůli dohledávání). K platbám kartou doplněny také tiskové sestavy, úprava stávajících sestav o započítání nového druhu plateb.
 • Přidána nová tisková sestava 515 Platby kartou, která zobrazuje pouze zadané platby kartou. Současně byla upravena tisková sestava 520 Peněžní pohyby, aby bylo možné zvolit, zda zahrne i platby kartou nebo ne.
 • Rozšířen číselník uživatelů o mailovou adresu definovanou každému uživateli. U každého uživatele nyní můžete nastavit jinou mailovou adresu.
 • Funkce odeslání emailu z Domečku doplněna o předvyplnění adresy odesílatele podle aktuálně přihlášeného uživatele - nově tak můžete s využitím záložky Odeslat mail přímo z přihlášek v ZÚ nebo akcích posílat účastníkům emaily, kde je rovnou předvyplněna adresa konkrétního odesílatele (doplní se vždy podle aktuálně přihlášeného uživatele). Napíše-li tedy určitý uživatel mail účastníkovi z Domečku, odpověď přijde do mailové schránky uživatele. Účastníci tak mohou vědět, s kým konkrétně komunikují.
 • Na četné dotazy upozrňujeme, že v souvislosti s novým údajem na přihlášce - datum odhlášení - jsou všechny sestavy, které započítávají pouze přihlášené členy, nastaveny tak, že v den, kdy se dotyčný odhlásil, je ještě považován za přihlášeného člena. (Tedy odhlásí-li se 31.10., v sestavě vygenerované k 31.10. bude započítán, ale 1.11. již ne.

Změny verze 1.6.4

 • Tisková sestava 070 - souhrn přihlášek účastníků doplněna o údaj o věkové skupině, souhrn předpisů a plateb a platební bilanci (nová a velmi užitečná sestava pro zjišťování různých statistických údajů o kroužcích - doporučujeme zejména ve spojení s nástroji Excelu - viz manuál, kapitola "Statistika a výstupy dat")
 • Tisková sestava 520 - peněžní pohyby doplněna o mezisoučty s volitelným odstránkováním za každý den (pozor, sestava je generována vždy za školní rok!)
 • Tiskové sestavy 050 a 210 - předpisy pohledávek - v obou sestavách opravena zjištěná chyba při výpočtu předpisů

Změny verze 1.6.3

 • Přihlášky doplněny o údaj DATUM ODHLÁŠENÍ. Díky tomu nyní můžete mít mnohem lepší přehled o skutečné obsazenosti vašich kroužků nebo akcí v konkrétním období.
 • TISKOVÉ SESTAVY: Přidána nová tisková sestava 070 - SOUHRN PŘIHLÁŠEK ÚČASTNÍKŮ. Sestava zobrazuje přehled fyzických osob a všech jejich přihlášek v zájmových útvarech (je tedy možné získat přehled nejen o celkovém počtu přihlášek, ale také o celkovém počtu skutečných osob, které dané středisko navštěvují - např. Pepa Zdepa je jeden, ale chodí na stolní tenis, železniční modeláře, počítače).
 • TISKOVÉ SESTAVY: Přidána nová tisková sestava 220 - ROZDÍLY PLATEB U AKCÍ (obdoba již známé sestavy rozdílů plateb u zájmových útvarů)
 • ÚPRAVY SESTAV: U sestav, kde to má smysl, se bere v úvahu datum odhlášení (obsazenost ZÚ, státní občanství, souhrn přihlášek, seznamy členů)

Změny verze 1.6.2

 • PŘIDÁNA MOŽNOST EXPORTU SESTAV DO XLSX. Většinu tiskových sestav je nyní možné uložit i ve formátu XLSX (MS Excel nebo podobné programy). Všechny sestavy mají také nově záhlaví a zápatí s údaji organizace.
 • Přidána nová tisková sestava PŘEHLED PENĚŽNÍCH POHYBŮ (souhrnný výpis přijatých i vydaných plateb v pokladně a v bance včetně převodů)
 • ÚPRAVY SESTAV: V seznamu členů do deníku ZÚ přibyl údaj o samostatném odchodu, bylo opraveno zobrazování předpisů plateb, dialog sestavy je automaticky přednastaven na výběr konkrétních ZÚ (po tisku se výběr zruší). Do sestavy obsazenosti ZÚ přibyl údaj o kapacitě a počtu evidovaných náhradníků.
 • IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ: Byla doplněna funkčnost importu výpisů Komerční banky, aby se správně přiřazovalo datum platby.
 • EVIDENCE ČLENŮ: Při zapisování nového člena do evidence bylo upraveno testování shody rodného čísla s jiným účastníkem - není-li vyplněna koncovka RČ (jsou tam čtyři nuly), test se neprovádí.
 • OPRAVY DROBNÝCH CHYB: Při tisku přihlášky na akci se zobrazoval text pro zájmové útvary, opraveno. V modulu akcí se nezobrazovala historie odeslaných emailů, opraveno.

Změny verze 1.6.1

 • OOPRAVY TISKOVÝCH SESTAV: 020 (obsazenost ZÚ) nebrala v potaz časové rozmezí, opraveno; 050, 210 (předpisy pohledávek) nebyly zahrnovány přihlášky ve stavu "odhlášen", opraveno
 • SEZNAM PŘIHLÁŠEK V KROUŽCÍCH: Navráceno zobrazování obsazenosti na 1. a 2. pololetí plus rok podle vystavených předpisů plateb.
 • POKLADNÍ STVRZENKY: Byla upravena stvrzenka k hotovostní platbě - nyní zobrazuje datum provedení platby.
 • OPRAVY DROBNÝCH CHYB: Po kliknutí na hvězdičku v levém horním rohu tabulky (seznam přihlášek, přehled kroužků...) docházelo k pádu programu. Opraveno.

Změny verze 1.5.9 a 1.6.0

 • OVLÁDÁNÍ: Od teď už nemusíte přecházet mezi moduly složitě. Bez ohledu na pozici stačí rovnou kliknout na jakékoli tlačítko menu a Domeček rovnou otevře vybraný modul - číselník, změnu školního roku či střediska... Původní funkční klávesy v základní nabídce byly nahrazeny: Evidence členů (Alt+1), Zájmové útvary (Alt+2), Akce (Alt+3)
 • VÝSTUPY: Revoluční změny se dočkal systém tiskových výstupů - veškeré tisky jsou nyní prováděny přímo prostřednictvím vlastního PDF modulu. Odpadá tak složité nastavování tiskáren, prohlížení náhledů... Prostě si dokument z PDF vytiskněte nebo uložte. Generování sestav je díky tomu výrazně rychlejší! Nově si také můžete veškeré tabulkové pohledy (seznamy přihlášek, přehledy kroužků, finance...) přímo pomocí tlačítka v horní nabídce vyexportovat do PDF nebo XLSX (dokument Excelu či jiného tabulkového editoru). V příští verzi přibyde možnost exportu všech tiskových sestav do PDF!
 • ODESÍLÁNÍ MAILŮ: Pro zájemce je nyní možné v nastavení Domečku (na vyžádání) definovat vlastní SMTP server pro posílání mailů z klientské aplikace.
 • OPRAVY DROBNÝCH CHYB: Doplněna kontrola uzavřeného měsíce před každou aktualizací záznamů v databázi. Kontrola obsazenosti při přihlašování hlídá počet aktivních přihlášek. Byly opraveny další drobné chyby z implementace předchozí verze.

Změny verze 1.5.8

 • PROPAGACE: Do zájmových útvarů a akcí jsme přidali novou funkci, ve které můžete nastavit propagaci zájmových útvarů, akcí a táborů na partnerských portálech. Aktuálně je funkce využitelná pro pražské organizace (volnycaspraha.cz, mitkamjit.cz, mitkamjet.cz).
 • TISKOVÁ SESTAVA SEZNAMY ČLENŮ: Příznak vystaveného předpisu byl nahrazen částkou předpisu pro dané období a byla přidána informace o celkové částce přijatých plateb. Údaj poznámka byl nahrazen upozorněním na zdravotní stav účastníka.
 • OBECNÉ ÚPRAVY EDITAČNÍCH FUNKCÍ: V režimu editace záznamu nyní domeček zamezuje využití všech obecných nástrojů, rychlého filtrování a také přesun na jiný záznam.
 • OPRAVY DROBNÝCH CHYB: Provedeno doladění drobných chyb souvisejících s implemetací nových funkcí verze 1.5.6 a 1.5.7.

Změny verze 1.5.6 a 1.5.7

 • ONLINE PŘIHLÁŠKY: Hlavní změnou v klientské aplikaci je přidání nových funkcí modulů Zájmové útvary a Akce, které zabezpečují správu přihlášek přijatých z nové webové služby online přihlášek. Služba online přihlášek bude ve spolupráci s vybranými DDM v měsíci září 2012 podrobena testovacímu provozu a zátěžovým testům. Po ukončení testovacího provozu bude služba online přihlášek nabídnuta i ostatním organizacím.
 • PŘEVOD NA JINÝ VS: Odstraněn náhodný výskyt chyby při použití funkce rychlého filtrování přihlášek při převodu na jiný variabilní symbol.
 • ADRESA ZÁSTUPCE: Oprava nesprávného nastavení maximální délky textového pole u adresy zákonných zástupců.
 • ODESLÁNÍ EMAILU PŘÍMO Z PŘIHLÁŠKY: Do přihlášek byla přidána další funkce, která umožňuje rychlé odeslání emailu účastníkovi přímo z Domečku.
 • ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Do formuláře emailové zprávy doplňena možnost upravit předdefinovanou emailovou adresu odesílatele.

Změny verze 1.5.4 a 1.5.5

 • UVOLNĚNÍ ČÍSELNÍKŮ: Základní číselníky míst, lektorů a typů činností jsou nyní vázané na školní rok a je tedy možné je před založením zájmových útvarů nebo akcí v novém školním roce libovolně editovat.
 • NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA HOTOVOSTNÍCH OPERACÍ: U každé hotovostní platby je nově zaznamenáván přihlášený uživatel, který hotovostní platbu přijal nebo vydal. Na základě tohoto údaje lze nově vytisknou přehled všech hotovostních operací za zvolené období. Sestava je rozčleněna podle plateb uživatelů a obsahuje i celkový souhrn všech plateb.
 • EVIDENCE ČLENŮ - NÁHLEDOVÉ KARTY: Vrácena funkce náhledových karet navštěvovaných zájmových útvarů a akcí.
 • TISKOVÝ FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY: Grafická poboba tištěné přihlášky byla přepracována do přehlednější a čistější podoby. Přihláška nyní obsahuje sekce "Základní údaje účastníka", "První zákonný zástupce", "Druhý zákonný zástupce", "Kontaktní informace", Zájmový kroužek" / "Akce", "Prohlášení" a ve spodní části informace pro účastníka včetně pokynů k platbě. U účastníků starších 18-ti let jsou automaticky vynechány údaje o zákonných zástupcích a samostatném odchodu.
 • PŘEHLED ZÁJMOVÉHO ÚTVARU / AKCE: Do modulů zájmové útvary a akce přidána možnost náhledu a tisku přehledu vybraného zájmového útvaru nebo akce.
 • EVIDENCE ČLENŮ - DATUM NAROZENÍ A VĚK: Do evidence členů přidány nové sloupce obsahující údaje o datumu narození a věku klienta. Tyto údaje jsou generovány zcela automaticky z rodného čísla vždy při načtení evidence členů. Díky tomu je vždy zobrazen aktuální věk člena.
 • EVIDENCE ČLENŮ - ADRESY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: Nové sloupce obsahující údaje o adrese prvního a druhého zákonného zástupce. Hodnoty není nutné vyplňovat v případě, že je adresa shodná s adresou klienta. Tyto údaje jsou nově tištěny i na přihlášku.
 • TERMÍNY SPLATNOSTI ÚČASTNICKÉHO POPLATKU: V modulu Nastavení Domečku je nyní možné definovat výchozí texty splatnosti účastnického poplatku odděleně pro zájmové útvary a akce. Tento text je následně automaticky vkládán do nových zájmových útvarů nebo akcí. Text splatnosti lze poté individuálně upravit v základních údajích zájmového útvaru nebo akce.
 • TISKOVÁ SESTAVA POČET PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ DLE VĚKU: Přidáno dělení podle typu činnosti.
 • NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA SPÁDOVÉ OBLASTI: Sestava sumarizuje všechny přihlášené účastníky podle PSČ nebo města.
 • NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA ZDRAVOTNÍ FILTR (příloha zdravotnického deníku): Sestava vytiskne zdravotní filtr obsahující seznam všech účastníků tábora.
 • AKTUALIZAČNÍ SYSTÉM: Domeček nyní obsahuje zcela nový systém automatických aktualizací. Veškeré aktualizační soubory jsou nově uloženy přímo v batabázích Domečku a díku tomu je testování nových aktualizací nesrovnatelně rychlejší a stahování aktualizací bezpečnější. Domeček lze nyní také využívat i v sítích, které využívají pro připojení k internetu proxy server.
 • NASTAVENÍ - INSTALAČNÍ SOUBORY: Do modulu Nastavení přidána nová karta "Instalační soubory" ve které je možné bezpečně stáhnout instalační soubory klientské aplikace, bezpečnostího balíčku a virtuální tiskárny Domeček PDF.
 • .NET FRAMEWORK: Verze Domečku 1.5.4 je přepracována pro aktuální verzi platforny .NET Framework 4.0. Instalační soubor klientské aplikace automaticky testuje přítomnost .NET Framework 4.0 v systému a v případě absence automaticky stáhne a spustí jeho instalaci.

Změny verze 1.5.2 a 1.5.3

 • PŘEVOD NA JINÝ VARIABILNÍ SYMBOL: Přidána možnost odstranění tohoto typu platby.
 • STAV PŘIHLÁŠKY: Přihlášky nyní nelze nastavit do stavu "Odhlášen" pokud nejsou vyrovnané předpisy a platby přihlášky.
 • PŘIHLÁŠKA: Nově je u přihlášek primárně zaškrtnutý příznak "samostatný odchod".
 • VYTVÁŘENÍ PŘEDPISŮ: Do dialogu s výběrem předpisů účasti nově přidány i ceny.
 • SLOUČENÍ DUPLICITNÍCH ZÁZNAMŮ EVIDENCE ČLENŮ: Přidána nová funkce umožňující sloučení duplicitních záznámů v evidenci členů.
 • TISKOVÁ SESTAVA SEZNAMY ČLENŮ: Telefon domů nahrazen kontaktem na druhého zástupce.
 • EVIDENČNÍ KARTA ČLENA: Do evidence členů přidána možnost náhledu a tisku evidenční karty člena.

Změny verze 1.5.1

 • SESTAVA ROZDÍLY PLATEB (za všechny ZÚ): Rozdělení součtů na přeplatky a nedoplatky včetně doplnění celkového součtu za všechny zájmové útvary.
 • SESTAVA POČET PŘIHLÁŠENÝCH ČLENŮ DLE VĚKU: Oprava chyby při výpočtu věku účastníka.
 • SESTAVA OBSAZENOST: Ke každému zájmovému útvaru je nově vedle věkového dělení účastníků podle předpisů účasti také doplněn přehled o věkovém dělení podle přihlášek.
 • KONTROLA LICENCÍ: Do hlavního okna klientské aplikace byla přidána informace o počtu zakoupených licencí a počtu využívaných licencí klientské aplikace. Se spuštěním verze 1.5.1 budou zároveň vynulovány počty doposud užívaných licencí. Každá licence klientské aplikace bude poté v systému nově zaevidována po přihlášení libovolného uživatele na daném počítači.

Změny verze 1.5.0

 • RYCHLÉ HLEDÁNÍ : Domeček si nyní pamatuje poslední výběr sloupce pro hledání. Při spuštění modulu Zájmové útvary, Akce a nebo výběru z přihášek při převodu platby na jiný variabilní symbol již Domeček automaticky přednastaví sloupec, ve kterém jste hledali naposledy.
 • PŘIHLÁŠKY : Přidána "Interní poznámka" do které lze zapisovat informace interního charakteru. Tato poznámka není tištěna na přihlášku.
 • PŘEDPISY : Nová funkce "Strono předpisu". Tuto funkci je nutné uživatelům povolit v uživatelských právech. Více informací o Stornech naleznete v sekci "Přihlášky, předpisy, platby" této nápovědy.
 • PLATBY : Přidán nový druh platby - Banka výdaj (chybný VS). Tento druh platby je možné využít v případě vratky na bankovní účet klienta u kterého zapomenete uvést variabilní symbol. Bez uvedeného, nebo chybně zadaného variabilního symbolu není Domeček schopen tuto platbu automaticky přiřadit a je tedy nutné ji do systému zadat ručně.
 • MĚSÍČNÍ UZÁVĚRKY: Domeček nyní umožňuje používat systém měsíčních uzávěrek. Pokud se pro jeho využití rozhodneme, je možné v libovolném okamžiku určit, že daný měsíc bude uzavřen. Více informací o měsíčních uzávěrkách naleznete v sekci "Nastavení" této nápovědy.
 • SESTAVA PŘEDPISY POHLEDÁVEK : Sestava nyní obsahuje veškeré vystavené i stornované předpisy bez ohledu na stav přihlášky. Stejná sestava je nyní dostupná i pro Akce.
 • NASTAVENÍ: Domeček nyní obsahuje zcela nový modul Nastavení. Modul nabízí možnost vlastní definice textů prohlášení rodičů tištěných na přihlášku a to odděleně pro zájmové útvary a akce. Dále zde můžete definovat výchozí texty předmětu a těla e-mailové zprávy, které se předvyplní do formuláře při odesílání přihášky nebo platebního příkazu. V modulu nastavení také naleznete měsíční uzávěrky.

Změny verze 1.4.9

 • UŽIVATELÉ : Rozdělena uživatelská práva pro editaci přihlášek a předpisů.
 • TISKOVÉ SESTAVY : Přidána možnost generovat tiskové sestavy zpětně k libovolnému datu. Nová sestava poskytující informace o počtech přihlášených členů v zadaném věkovém rozmezí.
 • PŘIHLÁŠKY : Údaj Věková skupina přesunut z Evidence členů do přihlášek. Věková skupina je povinný údaj a při založení nové přihlášky musí být vybrán.
 • SEZNAMY ČLENŮ : Přidána možnost tisknout seznamy členů bez odhlášených.

Změny verze 1.4.8

 • EVIDENCE ČLENŮ : Údaj Státní občanství je nyní napojen na číselník a editace nově probíhá výběrem z roletky obsahující všechny státy světa. Tento údaj je nutné u nových klientů vždy vyplnit. Dále v Evidenci členů nově naleznete zcela nový údaj Věková skupina. Tento údaj je také nutné u nových klientů vždy vyplnit a dělí účastníky do skupin dle níže uvedených pravidel. Na základě tohoto údaje je dále generována sestava Obsazenost zájmových útvarů.

  dítě: účastník do 6 - 7 let, který navštěvuje mateřskou školu
  žák: účastník, který navštěvuje ZŠ (1. - 9. r.), učební obor, střední školu (do maturity)
  student: účastník, který navštěvuje vyšší odbornou školu
  ostatní: dítě do 6 - 7 let, které nenavštěvuje mateřskou školu, VŠ, zaměstnání, důchodce,...
 • PŘIHLÁŠKY DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ : Nově přidán přiznak Splněna účast. Tento příznak můžete využít k evidenci účastníků, kteří splní danou minimální účast v zájmovém útvaru a mají nárok na osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání.
 • TISKOVÁ SESTAVA - ROZDÍLY PLATEB : Do sestavy Rozdíly plateb za všechny zájmové útvary přidány údaje o celkovém počtu přihlášenych členů, počtu dlužníků a počtu účastníků s již provedenou úhradou.

Změny verze 1.4.6 a 1.4.7

 • PŘIHLÁŠENÍ A ŠKOLNÍ ROK : Domeček je odteď trochu přepracován a přihlašování se omezuje pouze na zadání uživatelského jména a hesla. Po přihlášení v menu (v jeho spodní části, pod logem Ulity) přibylo tlačítko „výběr školního roku“. Po jeho stisknutí lze vybírat z dat všech dostupných školních roků. Podstatnou změnou je také to, že Domeček si toto nastavení při příštím přihlášení pamatuje, takže pracujete-li stále se stejným rokem, není třeba to znovu opakovaně přepínat. Pro ověření, který rok je aktivní, tento údaj Domeček vypisuje jednak ve své pracovní ploše vpravo dole a jednak v záhlaví programového okna, tzn. v modré liště okna, v němž Domeček běží. Je tedy možná rychlá snadná kontrola, jestli jste ve správném roce. Pokud v průběhu práce nastane potřeba přejít do dat jiného roku (např. vyhledat něco ve starých letech, zapsat někoho do nového školního roku apod.), stačí ukončit aktuálně spuštěný modul (např. jste-li v kroužcích, odejdete tlačítkem F11 z kroužků), stisknutím tlačítka „výběr školního roku“ nastavit požadovaný rok a pokračovat v práci. Pro přechod do jiného roku tedy již není nutné ukončit a znovu spustit celý Domeček!
 • DNY POŘÁDÁNÍ A REZERVACE : Od nynějška přibyla v definici kroužku a akce v Domečku záložka „Dny pořádání“. Na tomto místě se definuje den a čas konání kroužku či akce. Oproti minulosti se definuje výběrem dnů z nabídky a zapsání přesného času do dvou polí (začátek a konec). Je případně možné definovat časů a dnů více. U akcí navíc přibyla možnost definovat termín pořádání zadáním počátečního a koncového data – termín se pak bere jako interval (i pro účely rezervací). Odpadá tedy nutnost tvořit u akcí každý den pořádání zvlášť! Tyto definované termíny jsou podkladem pro rezervace prostor v adminu, takže už se tam podruhé definovat nemusí! Je tedy bezpodmínečně správně definovat dny pořádání v Domečku, aby bylo možno tvořit rezervace. Systém rezervací je zčásti přepracován – nabízí nyní výrazně pohodlnější způsob zadávání rezervací. Díky provázanosti s termíny v Domečku je možné rezervace dělat výhradně pomocí tlačítka „automatické rezervace“ a to jak u kroužků, tak u akcí. Stisknutí tohoto tlačítka u některého kroužku nebo akce vyvolá výpis názvu, data zahájení a ukončení kroužku (nebo termínu pořádání akce) a nabídne výběr sálů z rozbalovacích roletek pro každý definovaný termín pořádání. Tzn., koná-li se kroužek v pondělí od 15 do 17 a ve středu od 16 do 18, objeví se dvě roletky – jedna pro pondělí a jedna pro středu. Z roletky se vybere místo, resp. sál konání a rovnou se zobrazí náhled rezervací – buď s výpisem VOLNO anebo s hlášením, že daný prostor je již obsazen. Výhodou je, že rovnou odsud můžete opětovným výběrem z roletky přehodit do jiné místnosti a nechat si zobrazit stav tam. Pro dokončení rezervace je pak potřeba stisknout tlačítko „rezervovat“ – v tu chvíli (jestliže byla daná místnost volná) jsou prostory zarezervovány.
 • UŽIVATELSKÁ PRÁVA : Tuto změnu pocítíte ve chvíli, kdy se pokusíte smazat nějaký záznam. Domeček od nynějška umožňuje definovat uživatelům různou úroveň uživatelských práv (prohlížení, vytváření a editace, smazání).
 • ZÁZNAM O ÚPRAVÁCH : Do všech datových listů, kde se může něco upravovat či mazat, přibyl údaj, kdo naposled něco s daným záznamem prováděl (tedy jméno uživatele, datum a čas). Opatření k odhalení pachatelů nepravostí.
 • HISTORIE EMAILŮ : U seznamu přihlášek kroužku nebo akce přibyla záložka „historie emailů“, která zobrazuje přehled odeslaných přihlášek a platebních příkazů. Z tohoto přehledu vyčtete, kdy a co bylo odesláno, na jaký e-mail a kterým uživatelem. Pozor – nezahrnuje hromadně odesílané maily vytvořené pomocí odkazu nad seznamem přihlášek! Ty se totiž posílají standardním mailovým programem a tudíž je nelze v databázi zachytit.pridana tiskova sestava Prumerny vek ucastniku ZU
Copyright ©2008-2015 Michal Holý - IT specialist, IČ 71641505. Všechna práva vyhrazena | itspecialist.cz